گلاب نادر ۴۰۰ گرمی

۲۱,۰۰۰ تومان
۱۹,۵۰۰ تومان

زعفران درجه ۱ گلستان نیم مثقالی

۴۳,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان

زعفران درجه ۱ گلستان یک مثقال خالص

۹۵,۰۰۰ تومان
۹۳,۰۰۰ تومان